ទឹកចិត្តកីឡា

ទឹកចិត្តកីឡា

មនុស្សគ្រប់រូបបើទទួលស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនថាមានកំរិតត្រឹមណាៗនោះគេប្រៀបប្រដូចជាកីឡាករឡើងប្រដាល់ទទួលស្គាល់ការចាញ់ឈ្នះរបស់ខ្លួន។តែបើចាញ់ហើយនៅមិនព្រមចាញ់ដោយសំអាងលេសនេះលេសនោះមិនមានទឹកចិត្តជាកីឡាទេ។យ៉ាងណាម៉ិញគ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងបើឃើញគេខ្លាំងជាងយើងខាងប្រាជ្ញាស្មារតីក្តី ទ្រព្យសម្បត្តិ កិត្តិយសក្តីក៍គួរទទួលស្គាល់
ប្រកបដោយតុណ្ហភាព ព្រមទទួលយកនិងដាក់ខ្លួនទៅតាម
បែបបទកាលៈទេសៈនោះទើបសមជាទឹកចិត្តអ្នកកីឡា តែហាមកុំមានគំនិតទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី បើមានគំនិតដូច្នេះមិនខុសពីពាក្យគេថាឆ្មាលាក់
ក្រចកនោះឡើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s