ឆ្មាលាក់ក្រចក

ImageImageមនុស្សយើងកាលណាមិនស្មោះត្រង់នឹងរឿងអ្វីមួយពោលនិយាយផ្ទុយពីសកម្មភាព លាក់គំនួច ពុតត្បុត

ឧបាយពិសពុលឃ្លំាចាំ បំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃត្រូវបានរងតំនៀលពីពាក្យចាស់និងត្រូវបាន

គេវាយតម្លៃថាជាឆ្មាលាក់ក្រចក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s