តើការចុះបញ្ជីចូលក្នុងសម្បត្តិបេតិកភ័ណពិភពលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

Imageទាក់ទងទៅនឹងសំណួរតើការចុះបញ្ជីចូលក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ័ពិភពលោកតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះ?

លោកប្រាក់ស៊ុនណារ៉ាសាស្រ្តាចារ្យមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន

បេតិកភ័ណនៃក្រសួងវប្បធមឥនិងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបរាប់ថា៖ក្នុងការស្នើរសុំចុះរមនីយដ្ឋានណាមួយ

ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណពិភពលោកត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រទេសដែលមានសម្បត្តិវប្បធម៌នោះ។

ហើយនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំនោះត្រូវតែមានរួមបញ្ចូលនូវគម្រោងផែនការលំអិតថាតើរមនីយដ្ឋាននោះត្រូវ

បានរៀបចំថែរក្សាការពារ៉ាងដូចម្តេច?ហើយការស្នើនេះគណៈកម្មាធិការបេតិកភ័ណពិភពលោកតម្រូវអោយ

ប្រទេសជាម្ចាស់ដែលមានសប្បត្តិវប្បធម៌នោះត្រូវបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ៦ចំណុចដូចខាងក្រោម៖(សូមរង់ចាំអានត)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s