បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការតាមដានិងវាយតម្លៃលទ្ឋផលនៃការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២និងកែលំអសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣ នៅថ្ងៃទី១៣ខែមិនាឆ្នាំ២០១៣មន្រ្តីរាជការមកពីបណ្តាអង្គភាពនៃនាយកដ្ឋានពាក់ពន្ឋ័ក្រោមឪវាទក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទរួមទាំងមន្រ្តីតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់អេឌីប៊ីសរុបចំនួន៧៥រូបបានមកជួបជុំគ្នាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការតាមដានិងវាយតម្លៃលទ្ឋផលនៃការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២និងកែលំអសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣។សិក្ខាសាលានេះមានរយៈពេលបីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ដល់១៥ខែមិនាឆ្នាំ២០១៣ប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌីក្នុងក្រុងសៀមរាបបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតាមរយៈគម្រោងADB GRANT លេខ ០២២២ CAM។ លោកស្រីវុឌ្ឍីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកអង្គសិក្ខាសាលានោះថា៖ការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់អោយឃើញពីការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចកំណែទម្រង់សាធារណៈក្នុងការអនុវត្តថវិកានិងការតាមដានវាយតម្លៃលើសកម្មភាពនានាក្នុងក្របខណ្ឌ័ថវិកាតាមកម្មវិថីរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទ។លោកស្រីវុឌ្ឍីបានបន្តថា៖គោលបំណងនៃអង្គសិក្ខាសាលពេលនេះផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីដែលកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តថវិការបស់ក្រសួងនិងផែនការថវិការតាមកម្មវិធី ពិសេសលើការតាមដាននិងវាយតម្លៃ លើការឮអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធី អនុកម្មវិធី ក្រោមក្របខណ្ឌ័នៃថវិកាឆ្នាំ២០១២សំដៅ កែលម្អសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣និងក៍ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៀត។គោលបំណងមួយទៀតគឺបង្កើនការយល់ដឹងអោយកាន់តែទូលាយថែមទៀតក្នុងការពិនិត្យវាយតម្លៃថាតើបានឆ្លើយតបកំរិតណាទៅនឹងទិសដៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្មឆ្នាំ២០០៩,២០១៣ក៍ដូចជាផេនការរបស់ក្រសួងដែលបានដាក់ចុះអោយអនុវត្តនិងជាការកែលំអនូវរាល់ទម្រង់របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយបណ្តានាយកដ្ឋានជំនាញ។ អង្គសិក្ខាសាលានេះនឹងបានការចូលរួមជាវាក្មិនជំនាញដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់របស់លោកធើរីអូដុនណែលប្រធានក្រុមជំនាញការADB..

ImageImage

Advertisements

One thought on “បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការតាមដានិងវាយតម្លៃលទ្ឋផលនៃការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២និងកែលំអសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣ នៅថ្ងៃទី១៣ខែមិនាឆ្នាំ២០១៣មន្រ្តីរាជការមកពីបណ្តាអង្គភាពនៃនាយកដ្ឋានពាក់ពន្ឋ័ក្រោមឪវាទក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទរួមទាំងមន្រ្តីតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់អេឌីប៊ីសរុបចំនួន៧៥រូបបានមកជួបជុំគ្នាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការតាមដានិងវាយតម្លៃលទ្ឋផលនៃការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២និងកែលំអសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣។សិក្ខាសាលានេះមានរយៈពេលបីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ដល់១៥ខែមិនាឆ្នាំ២០១៣ប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌីក្នុងក្រុងសៀមរាបបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតាមរយៈគម្រោងADB GRANT លេខ ០២២២ CAM។ លោកស្រីវុឌ្ឍីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកអង្គសិក្ខាសាលានោះថា៖ការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់អោយឃើញពីការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចកំណែទម្រង់សាធារណៈក្នុងការអនុវត្តថវិកានិងការតាមដានវាយតម្លៃលើសកម្មភាពនានាក្នុងក្របខណ្ឌ័ថវិកាតាមកម្មវិថីរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទ។លោកស្រីវុឌ្ឍីបានបន្តថា៖គោលបំណងនៃអង្គសិក្ខាសាលពេលនេះផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីដែលកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តថវិការបស់ក្រសួងនិងផែនការថវិការតាមកម្មវិធី ពិសេសលើការតាមដាននិងវាយតម្លៃ លើការឮអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធី អនុកម្មវិធី ក្រោមក្របខណ្ឌ័នៃថវិកាឆ្នាំ២០១២សំដៅ កែលម្អសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៣និងក៍ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៀត។គោលបំណងមួយទៀតគឺបង្កើនការយល់ដឹងអោយកាន់តែទូលាយថែមទៀតក្នុងការពិនិត្យវាយតម្លៃថាតើបានឆ្លើយតបកំរិតណាទៅនឹងទិសដៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្មឆ្នាំ២០០៩,២០១៣ក៍ដូចជាផេនការរបស់ក្រសួងដែលបានដាក់ចុះអោយអនុវត្តនិងជាការកែលំអនូវរាល់ទម្រង់របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយបណ្តានាយកដ្ឋានជំនាញ។ អង្គសិក្ខាសាលានេះនឹងបានការចូលរួមជាវាក្មិនជំនាញដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់របស់លោកធើរីអូដុនណែលប្រធានក្រុមជំនាញការADB..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s